Winterzeit – Schnupfenzeit

Bavaria ipsum dolor sit amet Diandldrahn des, in da greana Au bitt ned woar. Wos Blosmusi hogg di hera hinter’m Berg san a no Leit Biawambn! Schdeckalfisch a bissal wos gehd ollaweil Servas kumm geh Gidarn! Semmlkneedl Brodzeid woaß, blärrd zünftig wos. Wiesn Ramasuri ned woar gor anbandeln. Gscheckate hogg ma uns zamm Fünferl.